ЮЖЕН ПАРК

Южен парк

История

Южният парк е структурообразуващ елемент за града и зелената му система и е предвидена по плана „Мусман" като основен зелен клин към Витоша. Идейният проект е разработен и одобрен през 1972 г. (проектантски екип с ръководител арх. М. Карлова), когато започва и неговото строителство. Териториално са обособени 4 части. В края на 70-те години, с построяването на НДК, I част отпада и се превръща в „околно пространство" - площад на двореца.

В началото па 80-те години по актуализиран проект (арх. И. Щетинска) започват начални действия по реализация на П част, но поради липса на средства те са спрени. На тази част започва строителството на хотел „Хилтън". Най-значителна е реализацията на III част (арх. М. Карлова), която започва през 70-те години.

Същинският Южен парк е планиран в пейзажен стил (английски парк). Планировката е подсказана от разнообразния релеф и богатството на теренни форми. Структурно в парка са обособени 4 сектора. Главният подход, изграден върху равнинната част от терена, е оформен като декоративна настилка с богати цветници с геометрични форми. В детския сектор са разположени няколко площадки, водни съоръжения и малки заведения за хранене.

По стръмния скат под Правителствена болница са изградени няколко тематични изгледни площадки, които предлагат тих отдих и съзерцание. Предвидената по проект пейзажна корекция на р. Дреновичка остава нереализирана, поради голямото наводнение. На територията на Южния парк съществуваща растителност от върби и тополи има само по поречието на живописната р. Дреновичка. Останалата дървесна и храстова растителност е внесена от софийските разсадници.


ЮЖЕН ПАРК, СОФИЯ  - Туристически информационен сайт
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД